غذای سنتی

منو غذای سنتی
چلو جوجه کباب فسنجان

چلو جوجه کباب فسنجان

چلو جوجه کباب ویژه

چلو جوجه کباب ویژه

قیمه نثار

قیمه نثار ویژه (غذای سنتی قزوین)

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه نگینی

چلو کباب لقمه نگینی

چلوکباب کوبیده معمول

چلوکباب کوبیده معمولی

چلوجوجه کباب معمولی

چلوجوجه کباب معمولی

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو کبابا مخصوص آرمانی

چلو کباب مخصوص آرمانی (سر آشپز)


چلو کباب شیشلیک بره

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوساله

چلو کباب برگ گوساله

چلو کباب سلطانی گوسفندی

چلو کباب سلطانی گوسفندی


چلو کباب سلطانی گوساله

چلو جوجه کباب مکزیکی

چلو جوجه کباب مکزیکی

کوبیده تک سیخ

کوبیده تک سیخ

خوراک جوجه ویژه

خوراک جوجه ویژه

خوراک لقمه نگینی

خوراک لقمه نگینی

خوراک لقمه

خوراک لقمه (بناب)

خوراک جوجه معمولی

خوراک جوجه معمولی

خوراک شیشلیک بره

خوراک شیشلیک بره

خوراک برگ گوسفندی

خوراک برگ گوسفندی

خوراک برگ گوساله

خوراک برگ گوساله

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری

خوراک جوجه کباب فسنجان

خوراک جوجه کباب فسنجان

خوراک کباب مکزیکی

خوراک کباب مکزیکی

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان

رستوران آرمانی قزوین



تلفن تماس : ۰۲۸-۳۳۳۲۱۰۳۰
قزوین، خیابان فلسطین غربی، چهار راه عمران، بعد از جهاد کشاورزی