غذاهای فرنگی
پیتزا سیر و استیک نرمال

پیتزا سیر و استیک نرمال

پیتزا سیرواستیک بزرگ

پیتزا سیرواستیک بزرگ

پیتزا چیکن کاری نرمال

پیتزا چیکن کاری نرمال

پیتزا چیکن کاری بزرگ

پیتزا چیکن کاری بزرگ

پیتزا ورستل نرمال

پیتزا ورستل نرمال

پیتزا ورستل بزرگ

پیتزا ورستل بزرگ

پیتزا مخصوص آرمانی نرمال

پیتزا مخصوص آرمانی نرمال

پیتزا مخصوص آرمانی بزرگ

پیتزا مخصوص آرمانی بزرگ

رستوران آرمانی قزوینتلفن تماس : ۰۲۸-۳۳۳۲۱۰۳۰
قزوین، خیابان فلسطین غربی، چهار راه عمران، بعد از جهاد کشاورزی